De leerlingen- / kinderraad


 
Doel:  
We willen de kinderen graag betrekken bij het wel en wee in de school. Niet alleen over de kinderen, maar ook met de kinderen praten en van gedachten wisselen.
 
In de wettelijke structuren binnen een school nemen ouders en teamleden deel in de MR van de school. Daarnaast is er voor de – meer informele – activiteiten de OR, waarin ouders zitting hebben en teamleden adviserend aanwezig zijn.
De leerlingen willen we ook graag de kans bieden om mee te denken.
 
Samenstelling:
De leerlingenraad wordt gevormd door kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Zij hebben al meerdere jaren ervaring in het onderwijs en zijn bij machte hun eigen ideeën te uiten, maar ook de meningen en ideeën van klasgenoten te ventileren.
Uit iedere groep mogen twee leerlingen zitten nemen in de leerlingenraad.
 
Jaarlijks komt de locatiecoördinator kort in de klas vertellen wat het doel van de leerlingenraad is en wat van de leerlingen wordt verwacht.
Ook gaat er een informatieblad mee naar huis.
De kinderen die lid van de leerlingenraad zouden willen mogen dat aangeven bij de leerkracht, daarna worden in de klas twee namen getrokken.
 
Bijeenkomsten:
De leerlingenraad zal min. 4x per jaar samenkomen en bijgewoond worden door de locatie-coördinator.  De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op de dinsdagmiddag.
Eén van de leerlingen zal de vergaderingen voor gaan zitten en één zal de notulen gaan maken – dit kan bij toerbeurt gebeuren.
De notulen van de bijeenkomsten zullen op de website geplaatst gaan worden. De genomen besluiten zullen in de nieuwsbrief vermeld worden.
 
Achterban:
De leerlingen van de leerlingenraad vertegenwoordigen de leerlingen van school. Zij zullen dus ook moeten weten wat er onder de leerlingen leeft, dit kan bijv. met een ideeënbus.