Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept
Lesuren
Onderwijstijd
 

Zicht op sociale ontwikkeling


Arcade


Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 

 
Kinderen leren en ontwikkelen schoolcompetenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 
 

Onze school


De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen wordt gevolgd middels het Kanvas (Kanjer Volg- en Adviessysteem) vanuit de Kanjertraining. Ook wordt hiermee jaarlijks de sociale veiligheid gemeten. Leerkrachten vullen twee keer per jaar een vragenlijst in over de leerlingen. Vanaf groep 5 vullen de leerlingen ook zelf een vragenlijst in. Daarnaast wordt er jaarlijks een sociogram opgesteld. Zodra blijkt dat een leerling ‘rood’ scoort bij meerdere items, wordt aan ouders gevraagd een vragenlijst in te vullen. Op basis van de resultaten worden de handelingsadviezen vanuit de Kanjertraining met de ouders besproken. De leerkracht maakt afspraken met ouders over nodige interventies.