Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Sociale ontwikkeling leerlingen


Arcade


Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 

Kinderen leren en ontwikkelen vaardigheden, die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale vaardigheden dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, een pestvrije leeromgeving, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 
 

Onze school


Sociaal-emotionele vorming en het klimaat van de school
De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen wordt gevolgd middels het "KanVAS" (Kanjer Volg- en Adviessysteem) vanuit de Kanjertraining. Ook wordt hiermee jaarlijks de sociale veiligheid gemeten. Leerkrachten vullen twee keer per jaar een vragenlijst in over de leerlingen. Vanaf groep 5 vullen de leerlingen ook zelf een vragenlijst in. Daarnaast wordt er jaarlijks een sociogram opgesteld. Zodra blijkt dat een leerling ‘rood’ scoort bij meerdere items, wordt aan ouders gevraagd een vragenlijst in te vullen. Op basis van de resultaten worden de handelingsadviezen vanuit de Kanjertraining met de ouders besproken. De leerkracht maakt afspraken met ouders over nodige interventies.

Naast de observaties aan de hand van het KanVas, werken wij met lessen uit de methode. Voor meer informatie over de Kanjertraining verwijzen wij u naar het tabblad Kanjerschool op de website.