Ouders en school


Arcade
Onze school
Inrichting van ons ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Inrichting van ons ouderbeleid


Aspect
Zichtbare kenmerken
Ouders informeren over schoolbeleid en schoolactiviteiten  Schoolgids 
Website  
Jaarkalender 
Nieuwsbrief 
Ouderapp 
Ouderavonden 
Kijkavond/middag 
Ouders betrekken bij schoolactiviteiten  Oudercommissie 
Activiteitencommissies 
Schoolfeesten  
Afscheid groep 8 
Kinderboekenweekfeest 
Creatieve vakken 
Ouders betrekken bij schoolbeleid en schoolontwikkeling  Medezeggenschapsraad 
Ouderpanel 
Op de hoogte stellen van opvattingen en verwachtingen van de ouders  Oudertevredenheidsonderzoeken 
Ouderpanel  
Startgesprekken
10-minutengesprekken 
Ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind (pedagogisch partnerschap) 
 
Rapport en rapportbespreking
Tien minutengesprek aan begin van het schooljaar 
Informatieavond begin schooljaar  
Overleg met ouders bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 
Overleg met ouders en leerlingen over uitstroom naar VO 
Protocol doorstroom (doubleren en versnellen)