Zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

De ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind  


Arcade


Door een goede samenwerking met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zorgen we voor een doorgaand leerproces voor de jonge kinderen. Alle scholen hebben een uitgebreid onderwijsaanbod voor onze jongste leerlingen. Scholen die voor- en vroegschoolse educatie bieden, de “VVE-scholen”  maken gebruik van speciale programma’s met extra aandacht voor hun ontwikkeling. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educaties worden ouders betrokken. 
 

Onze schoolOnze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met de Kinderopvang ‘De Oversteek'. 
Middels een goede samenwerking met de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf zorgen we voor een doorgaand leerproces voor de jonge kinderen. We hebben een uitgebreid onderwijsaanbod voor onze jongste leerlingen. 
 

Het onderwijsproces in groep 1 en 2 
 
In de groepen 1 en 2 volgen wij de leerlijnen met daarbij de bijbehorende doelen uit het programma DORR.
 
Enkele voorbeelden uit dit programma zijn
Grote- en kleine motoriek (de leerling kan met een boog de bal vangen, de leerling maakt knopen open en maakt ze weer dicht). 
Interactief taalgebruik (de leerling begint op eigen initiatief een samenhangend gesprekje). 
Tellen en getalbegrip (hanteert rangtelwoorden als eerste, tweede enz.). 
Sociaal- emotionele ontwikkeling (de leerling kan aangeven wat hij/zij wel of niet leuk vindt). 
Taal (de leerling vertelt een voorgelezen verhaal na met behulp van plaatjes en/of vragen).
 
Voor een compleet overzicht van de doelen zie de leerlijnen uit het programma DORR. Deze zijn op school in te zien.  
 
Voor de kleuters is een passend onderwijsaanbod. Aan de hand van het programma DORR, werken de leerkrachten thema’s uit. Bij de uitwerking wordt rekening gehouden met de kennis en kunde van de kleuters.
Leerlingen worden steeds meer betrokken bij hun eigen leerdoelen. Voorbeelden hiervan zijn het doelenbord in het lokaal en de leerdoelen van de dag. Ook vinden er kindgesprekken plaats waarbij de leerkracht met de kinderen praat over de werkjes en taken.  
 
Het volgen van de ontwikkeling van de leerling van groep 1 en 2 doen wij met behulp van de observatie instrumenten die horen bij de leerlijnen van DORR. Zo kunnen we vroegtijdig signaleren of er sprake is van een opvallende of een zorgelijke ontwikkeling bij de kleuter. Op vaste momenten in het jaar bespreekt de leerkracht met de intern begeleider de groei en de vorderingen van zowel de groep als de individuele leerling.  
Daarnaast zijn er vaste momenten in het jaar waar de ouders worden uitgenodigd om samen met de leerkracht de vorderingen van het kind te bespreken. Ook wanneer er tussendoor een gesprek nodig is kan dit altijd.   

Voor het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs in groep 1 en 2 zetten wij de volgende maatregelen in:  
Het volgen van de ontwikkeling van het kind aan de hand van de leerdoelen genoemd in DORR. Door observeren, registreren en evalueren van de opbrengsten.
Samenwerken met en scholing door externen, het samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht, de Kinderopvang ‘De Oversteek’, een externe adviseur vanuit Cedin over Kindgesprekken. 
Vanuit het bestuur: facilitering in personeel, materiaal en financiën. Tevens het monitoren van de resultaten van het onderwijs en managementgesprekken.  

Resultaten:  
De leerlingen werken middels de leerlijnen van DORR, hierdoor worden zij individueel gevolgd in hun ontwikkeling vanaf de instroom tot eind groep 2. Ieder kind werkt hierdoor op eigen tempo.
Bij de kinderen van groep 2 nemen we in januari de toets: Vroegtijdige Signalering af. Kinderen die hierop uitvallen kunnen deelnemen aan een programma, die gegeven wordt door de logopedist “Wijs met letters”.
 
Voor groep 1-2 is een beredeneerd aanbod van leeractiviteiten uitgewerkt. De map dient als leidraad voor de activiteiten in groep 1-2.