Zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Werkwijze en ontwikkelingen


Arcade


Al onze scholen nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen om de kwaliteit te verbeteren. Tussen- en eindopbrengsten worden op leerling-, groeps-, school- en bestuursniveau geanalyseerd. We gebruiken hiervoor systemen, die ons inzicht geven in de ontwikkelingen van leerlingen, groepen en scholen. N.a.v. de gegevens gaan we met elkaar in gesprek om de juiste stappen te zetten. 
Op de scholen wordt het werk van de leerlingen dagelijks gevolgd. De leerkrachten observeren, registreren, toetsen en beoordelen het werk van de leerlingen. Deze werkwijze stelt de leerkracht in staat vast te stellen of de ontwikkeling naar wens verloopt.  
De eindtoets wordt door alle leerlingen aan het eind van de basisschool gemaakt. Deze toets is verplicht. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan heroverweegt de school het advies. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 
 

Onze school


Zicht houden op ontwikkeling
Wij houden zicht op de ontwikkeling van de leerlingen d.m.v. observaties, methode gebonden toetsen en de CITO-toetsen. De methode gebonden toetsen worden na drie weken onderwijs afgenomen.

DORR observatielijsten voor groep 1 en 2 worden 3x per jaar ingevuld. Hierin is de groei van leerlingen goed te volgen in allerlei ontwikkelingsgebieden.
De Cito-toetsen worden in januari en juni afgenomen. De leerkracht analyseert de opbrengsten en bepaalt welke interventies noodzakelijk zijn. De resultaten worden geregistreerd in het programma van Parnassys.

Eindopbrengsten
Voorafgaande aan de eindtoets laten wij alle leerlingen de NIO-toets maken. Naast de leeropbrengsten geeft de toets ook een beeld van vaardigheden, zoals werkhouding en nauwkeurigheid.
Voor het bepalen van het eindniveau maken wij gebruik van de Route 8-toets. Onze voorkeur gaat uit naar deze toets, omdat het systeem de opdrachten tijdens het maken aanpast naar de capaciteiten van de leerling. Een leerling die een papieren test maakt, kan te maken krijgen met een serie opdrachten eigenlijk te moeilijk zijn. Route8 lost dat probleem op.
2016-2017: 201,6
2017-2018: 208,3
2018-2019: 208,3

In het schooljaar 2019-2020 is, i.v.m. de corona-crisis geen eindtoets afgenomen.
Het gebruik van de Plaatsingswijzer, in combinatie met de resultaten van de NIO-toets en het leerlingvolgsysteem, was het wel mogelijk een eindadvies te schrijven voor de leerlingen van groep 8.  (2019-2020 , NIO score 95,5 gem.)

Waar gaan onze leerlingen na 8 jaar basisonderwijs naar toe?

 

 

Schooladviezen


De afgelopen drie schoolaren zagen onze schooladviezen er als volgt uit:
 
Onderwijstype
2017-2018
2018-2019
2019-2020
VWO/gymnasium      
HAVO/VWO      
HAVO      
VMBO TL/HAVO      
VMBO TL      
VMBO Kader/TL      
VMBO Kader      
VMBO Kader met LWOO      
VMBO Basis/Kader      
VMBO Basis      
VMBO Basis met LWOO      
Parktijkonderwijs      
       
Totaal aantal leerlingen