Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept
Lesuren
Onderwijstijd
 

Doelen en resultaten van ons onderwijs


Arcade


Wat is kwaliteitszorg? 


Kwaliteitszorg is de wijze waarop de school werk maakt van het continu streven naar verbetering en borgen van kwaliteit. Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de zorg voor de kwaliteit van onderwijs en de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. 
 
Het bestuur heeft ook een plan, het ‘Strategisch Beleidsplan 2019-2023', waarin we onze ontwikkelrichting voor de komende vier jaren beschrijven. Er is een agenda vastgesteld, waarin ambitieuze doelen zijn opgenomen. Jaarlijks bespreken we of we onze doelen hebben bereikt en hoe we verder gaan. 
 
We hebben vastgelegd welke kwaliteit we binnen onze scholen willen zien, hoe dit wordt verantwoord en welke acties worden uitgevoerd. We baseren dit op het Inspectiekader 2017. De doelen van het onderwijs zijn vervolgens in de schoolplannen op scholengroepniveau en/of schoolniveau specifiek beschreven en worden jaarlijks besproken en vervolgd. 
 
Onderwijsstichting Arcade monitort de resultaten van het onderwijs met behulp van het Kwaliteitszorgsysteem Kwintoo en Volgsysteem voor leerresultaten DrieDeeOnline (ParnasSys m.i.v. augustus 2021). Voor onze nieuwkomersscholen gebruiken we het leerlingvolgsysteem DrieDeePlus. De Vaardigheidsmeter wordt ingezet m.b.t. leerkrachtvaardigheden. In managementgesprekken worden doelen en resultaten van het onderwijs met de directeuren besproken:  

Maatregelen van het bestuur ter verbetering van de onderwijskwaliteit

   

Ontwikkelingen op onze school


In het schoolplan 2019-2023 werken wij verder aan verschillende domeinen waar we in de schoolplanperiode 2015-2019 mee zijn gestart. Een groot deel van de activiteiten wordt bepaald door cyclisch handelen. Hieronder volgt een samenvatting van onze plannen voor de komende vier jaar. Per jaar maken wij een schooljaarplan waarin staat beschreven wat wij in een bepaald schooljaar doen. De evaluatie wordt verwerkt in het schooljaarverslag.
Het schooljaarverslag 2019-2020 en het schooljaarplan 2020-2021 zijn binnen onze medezeggenschapsraad besproken en officieel vastgesteld.
 
Kwaliteitszorg
Ten aanzien van Kwaliteitszorg werken wij verder volgens de instrumenten, zoals die worden aangeleverd door het bestuur. Het gaat hierbij om zaken als administratieprogramma Parnassys, Kwintookaarten. Het leerlingvolgsysteem van Cito en het DrieDee-registratieprogramma.
Bovenschools leeft wel de wens om zaken meer af te stemmen en onder te brengen in het Parnassys-programma. Wij zullen die ontwikkelingen volgen.
Het is al lang bekend dat het handelen van de man of vrouw voor de klas, grotendeels bepalend is voor de kwaliteit van het onderwijs. Reden voor ons om extra te investeren op de professionalisering van de leerkracht. Het aantal lesbezoeken zal worden vergroot en er is extra aandacht voor afstemming binnen de school.
Een professionele directeur is ook een belangrijke voorwaarde. De komende twee jaar zal de onderwijsstichting Arcade een volledige leergang aanbieden op het gebied van bijvoorbeeld leiding geven aan een organisatie en innovatie.
Een intern begeleider is de spin in het web op het gebied van de leerlingenzorg. De ondersteuner voor de leerkracht bij de overgang van analyse van resultaten naar daadwerkelijk handelen. Het laatste is erg belangrijk. Doen wij de juiste interventies? De praktijk bewijst ook dat de intern begeleider erg belangrijk is bij de bewaking van procedures en processen. Op enkele scholen hebben wij de IB-tijd verhoogd en hebben wij verbeteringen kunnen aanbrengen in de leerlingenzorg.
 
Onderwijs en Leren
Op het gebied van Onderwijs en Leren zijn drie belangrijke ontwikkelingen te onderscheiden:
 
1-meer aandacht voor betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen leren in de vorm van bijvoorbeeld portfolio, kindgesprekken en het werken met week- en dagtaken.
 
2-het ontwikkelen van thematisch onderwijs;
(Het team van OBS Cantecleer, en OBS De Regenboog, hoewel in verschillende ontwikkelingsstadia zijn bezig met de opbouw en borging van thematisch werken met behulp van het programma OA2SE.)
De werkvorm thematisch werken wordt gebruikt om het merendeel van de 21e eeuwse vaardigheden gericht aan te bieden en te laten oefenen.
 
3-het digitaliseren van het onderwijs.
Onderwijsstichting Arcade financiert de komende twee jaar nog de verdere uitbouw van het werken met digitale middelen. Tijdens verschillende evaluatiemomenten in de scholen stellen we vast dat volledige digitalisering niet gewenst is. Over het algemeen kiezen leerkrachten steeds meer voor een combinatie van digitale middelen en bijvoorbeeld werkboeken. Duidelijk met de reden om het schrijfonderwijs in stand te houden.
Het is wel belangrijk dat het team het proces van digitaal onderwijs kritisch onder de loep blijft nemen. Het komt in de praktijk voor dat leerkrachten om persoonlijke redenen van de centrale aanpak afwijken. Verder is het een interessante onderzoeksvraag of bijvoorbeeld de Actieve Directie Instructie Methode (ADIM) of Effectieve Directe Instructiemethode nog steeds goed worden toegepast.
 
Ondersteuning en Begeleiding
Op het gebied van Ondersteuning en Begeleiding wordt een groot beroep gedaan op de professionaliteit van de leerkracht. Er bestaan veel procedures en afspraken. De IB-er en het management moeten erop kunnen vertrouwen dat afspraken worden uitgevoerd. Leerlingen met een verlengde leertijd (zitten blijven) moeten een speciaal jaarplan hebben.
Het is belangrijk dat de afspraken op het gebied van zelfstandig werken en klassenmanagement steeds aan de orde komen (vast onderdeel van lesbezoeken).
Vrijwel alle scholen binnen de scholengroep hebben speciale aandacht voor de vergroting van de betrokkenheid van leerlingen bij het hun eigen ontwikkeling (eigenaarschap). Er is sprake van verschillende ontwikkelingsstadia.
 
De sociaal-emotionele ontwikkeling en de veiligheidsbeleving zijn items die volop in de belangstelling staan van teams en bijv. de onderwijsinspectie. Op de drie scholen worden met systemen gewerkt, zoals Kanjertraining, Happy Kids en lessen Rots en Water.
 
De processen m.b.t. aansluiting op het voortgezet onderwijs verlopen op de scholen goed.
We kunnen nog winst boeken door de leerlingen, met behulp van de Plaatsingswijzer, vanaf groep 6 te voorzien van een minimum-uitstroomperspectief. Het is belangrijk dat we dit binnen de teams weer aan de orde stellen, zodat wij kennis even kunnen opfrissen.
 
Op alle scholen is de onderwijsassistent bij de begeleiding van leerlingen inmiddels een structurele verschijning. Op de drie scholen zijn inmiddels drie onderwijsassistenten werkzaam met een werktijdfactor die varieert van 0,6 tot 0,9. De inzet van de werknemers is mogelijk dankzij de middelen voor werkdrukvermindering.
 
Management en Organisatie
Voor onze scholengroep geldt dat we extra aandacht besteden aan de ontwikkeling van de organisatie van de scholengroep.
-Vast overlegmoment in de week tussen locatiecoördinator en directeur;
-Uitwisseling weekbrieven tussen locatiecoördinator en directeur waarin wordt aangegeven welke afspraken bestaan met externen (Wie, wat, waar-overzicht);
-Uitbouw vergaderorganisatie in de vorm van bord-vergaderingen/ scrumbijeenkomsten;
 
Er wordt binnen de stichting aandacht besteed aan een functiebouwwerk.
Wij willen bekijken in hoeverre wij kunnen schuiven met taken, zodat directeuren zich zo goed mogelijk kunnen richten op onderwijskundig leiderschap en kwaliteitsbewaker.
 
Zoals zoveel scholen hebben ook wij te maken met een gebrek aan invallers.
We proberen – bij afwezigheid van leerkrachten en onderwijsassistenten – vervanging te regelen. Mocht er geen vervanging beschikbaar zijn, dan is het de eerste dag zaak om intern een oplossing te realiseren. Hierbij zouden we bijv. ook het leren in verbinding in kunnen zetten.
Wanneer er geen andere mogelijkheden zijn, gaan we over tot het thuis laten blijven van de verschillende groepen.
 
Algemeen:
Bij het bepalen van onderwerpen voor vier jaar, is het niet altijd eenvoudig in te schatten hoe lang een bepaald traject duurt. Vandaar dat wij graag wijzen op het belang van de vier schooljaarplannen die aan dit schoolplan komen te ‘hangen’. In het schooljaarplan kijk je steeds terug en stel je desgewenst schoolplan en/of ontwikkelingen bij.